زهره محمدی

زهره محمدی

فعالیت در حوزه خوشنویسی و نقاشیخط

متولد ۱۳۶۶

شرکت در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی خط و نقاشیخط